Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8426 3cf2 500
1452 9626
6593 af3e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamoai moai
5617 1eb9 500
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
6710 4460
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
jestem tylko człowiekiem. czasem tracę kontrolę.
— xxx
We don't see things as they are, we see them as we are.
— Anaïs Nin
Przepraszam, że Cię odepchnęłam. Zrobiłam to ze strachu. Że tak Cię potrzebuję.
— "You" (2018)
6684 d6d4
Reposted fromlovelyprincess lovelyprincess viaRoaraAvis RoaraAvis
1560 8278 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaRoaraAvis RoaraAvis
9885 3488 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viamoai moai
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viaRoaraAvis RoaraAvis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl