Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych.

— Piotr Adamczyk
8556 0856 500
Reposted from4777727772 4777727772
8564 68e6
Reposted from4777727772 4777727772
Reposted fromshakeme shakeme viasunlovers sunlovers

Reposted from4777727772 4777727772
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaboli boli
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
7608 911b 500
Reposted from4777727772 4777727772
7612 ef0b 500
Reposted from4777727772 4777727772
7174 db86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafuckofcourse fuckofcourse
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viafuckofcourse fuckofcourse
9411 5d98
1977 77af 500
Reposted frombrumous brumous via4777727772 4777727772
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
8893 859d
Reposted fromihuntyoursoul ihuntyoursoul via4777727772 4777727772
1137 ede9 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl