Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viathatwasntadream thatwasntadream
6891 83d3 500
9630 418b
4291 587e
Reposted fromiamstrong iamstrong viamoai moai
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viafuckofcourse fuckofcourse
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix viamoai moai
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud viathatwasntadream thatwasntadream
6623 d8a4 500
6362 330a
Reposted fromcalifornia-love california-love
0201 7374 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
0174 e05f
7326 1879 500
Wojaczek
Reposted fromhavingdreams havingdreams viauseeidream useeidream
5315 faeb 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
5324 c192 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacouples couples
5253 b25a 500
Reposted fromamatore amatore viacouples couples
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl