Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista via777727772 777727772
4143 f517
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna via777727772 777727772
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee via777727772 777727772
3428 a7c3
Reposted fromPaperbag Paperbag viadouxsouvenirs douxsouvenirs
Reposted frombluuu bluuu viadouxsouvenirs douxsouvenirs

Favourite Dean/Cas moments ~ 5x03 “Free to Be You and Me”
“He’s, uh, he’s new.”

0509 72a5 500
Reposted from777727772 777727772 viadouxsouvenirs douxsouvenirs
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl viadouxsouvenirs douxsouvenirs
9388 531a
Reposted from777727772 777727772
6929 5561 500
Reposted from777727772 777727772
7588 3700
Reposted from777727772 777727772
Przepraszam, czy mogę się u ciebie schować?
Czy możemy zbudować z koca kryjówkę
na jedną noc i dwoje ludzi?
I zostawmy nas na chwilę samych.
— Chłopcy, których kocham
Reposted frompasazerka pasazerka via777727772 777727772
6308 631b 500

beigehalo:

Sand, under a 250x microscope

2222 d21d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte via777727772 777727772
2788 30d0
Reposted frompesy pesy viamoai moai
4309 915f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathatwasntadream thatwasntadream
"jak Ciebie nie ma to mi się też tęskni jakoś strasznie, takie dziwne uczucie, albo SMSy, nie odpisujesz - to też tak sobie myślę - pewnie znów polazła gdzieś, i myślę sobie kiedy będziesz. a jak jesteś to od razu pojawia się uśmiech na twarzy. to prawda, przyjemne uczucie, dawno go u mnie nie było, ogólnie brak negatywnych emocji, takie wyciszenie w sobie mam, strasznie dziwnie na mnie działasz."
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn via777727772 777727772
8113 f519 500
Reposted from777727772 777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl