Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viaRoaraAvis RoaraAvis
Reposted fromFlau Flau viaRoaraAvis RoaraAvis
9001 902d 500
8136 be02 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia via4777727772 4777727772
8916 7d66
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viaboli boli
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viaboli boli
9470 95dc
Reposted fromkarahippie karahippie viarisky risky
7354 5e05 500
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
6872 f44e
J. A.
Nie mogłem spodziewać się czegoś innego.
— A mimo to jestem zaskoczony swoją reakcją emocjonalną.


Szczęście nie oznacza, że wszystko jest idealnie. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl