Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2114 8259
5300 426c
0491 5e1c
fitness is my passion
7275 7dd2
                            Prague, Czech Republic
Reposted fromipo ipo viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
5946 5425 500
Forrest cabin
Reposted fromwhats whats viarisky risky
Nadmierna szczerość to nagły spadek notowań u innych, nie wie pan?
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
1547 4c1e
Reposted fromthetemple thetemple viarisky risky
0119 033c
Reposted fromkarahippie karahippie viarisky risky
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viathatwasntadream thatwasntadream
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viafuckofcourse fuckofcourse
3401 e5b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafuckofcourse fuckofcourse
2567 7806
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viaboli boli
9008 6191 500
Gdyby ktoś chciał mi zrobić prezent. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaboli boli
4691 81b8
Reposted fromolbaria olbaria viarisky risky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl