Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli
5411 73fc 500
6329 1a7b 500
Reposted fromonlyman onlyman viathatwasntadream thatwasntadream
6938 5545 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamoai moai
6897 e6d0 500
Reposted fromsoftboi softboi viathatwasntadream thatwasntadream
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
1546 e485 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadynamite dynamite
5848 ce26 500
Reposted fromfuckingspecial fuckingspecial viadynamite dynamite
3787 ba73 500
Reposted fromrubinek rubinek viadynamite dynamite
2568 4d22 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadynamite dynamite
4274 9b83 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadynamite dynamite
7696 27c7
Reposted frompiehus piehus viadynamite dynamite
Reposted fromFlau Flau viadynamite dynamite
5053 5b5b 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viamoai moai
Reposted fromshakeme shakeme viarisky risky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl